Politika privatnosti

INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici poslovindex.com sajta (u daljem tekstu: Portal) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika (koje podatke obrađujemo, u koje svrhe se obrađuju, koja lica će imati pristup Vašim podacima, koja su Vaša prava u pogledu postupka obrade ličnih podataka).

Mi vodimo računa o zaštiti Vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava Vas kao korisnika koja predviđa Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što je ime i prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, IP adresa, broj računa ili broj telefona.

Žalbe, pitanja, zahteve i dodatne informacije oko Politike privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja Vaših prava možete poslati na email adresu: podrska@poslovindex.com.

U daljem tekstu bićete detaljno informisani o svim bitnim činjenicama, sa kojima je neophodno da se upoznate pre nego što nam saopštite Vaše podatke o ličnosti.

 

UVOD

 • Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što je ime i prezime, identifikacioni broj, podatak o lokaciji, IP adresa, broj računa ili broj telefona
 • obrada podataka o ličnosti predstavlja svaku radnju ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).
 • Rukovalac označava fizičko ili pravno lice, koje samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
 • Obrađivač označava fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.
 • Primalac označava fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade.
 • com Portal će Vaše podatke o ličnosti obrađivati u svojstvu Rukovaoca ili Obrađivača. Ovo je odre]eno u zavisnosti od vrste posla, odnosno usluge koju pružamo.
  • Ukoliko podatke prikupljamo i obrađujemo za potrebe Poslodavca koji je preko nas oglasio potrebu za novom radnom snagom, postupamo u svojstvu Obrađivača, jer je Poslodavac taj koji određuje svrhu i način obrade i vrstu podataka koji se imaju obraditi.
  • Ukoliko se registrujete kao kandidat na poslovindex.com sajtu i dodate CV, isti se pohranjuje u CV Bazu, te tada postupamo u svojstvu Rukovaoca, jer samostalno određujemo svrhu, vrstu i način obrade podataka, bez naloga trećeg lica.

Navedeno predstavlja samo primere postupanja Portala, te se naše svojstvo i uloga ne ograničava na prethodne primere, već može da varira u zavisnosti od vrste posla koji obavljamo, odnosno usluge koju pružamo.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Politike privatnosti, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

 

O PORTALU

Lične podatke korisnika prikupljamo prilikom registracije korisnika i prilikom prijave korisnika na oglas za posao na Poslovi index portalu, koji se nalazi na internet stranici https://www.poslovindex.com/(u daljem tekstu Portal).

Lični podaci sadržani u korisničkom profilu i dostavljenoj biografiji (CV), uz prethodnu saglasnost korisnika, biće obrađivni u automatizovanoj i neautomatizovanoj podršci od strane Rukovalaca.

 

PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Rukovaoci obrađuju sledeće kategorije podataka o ličnosti koje su prikupljeni u meri u kojoj to dozvoljava zakonodavstvo Republike Srbije:

 • Email adresa korisnika.
 • Ime i prezime korisnika, datum rođenja, fotografija,telefon, link ka Linkedin ili profilu na drugim društvenim mrežama i drugim stranicama korisnika, podatke iz priložene biografije (CV-ja), zanimanje, obrazovanje, državljanstvo, podaci o obrazovanju, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o znanju i veštinama itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih ličnih podataka koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.
 • Bilo koje druge podatke navedene u poruci za poslodavca.
 • Ime i prezime kontakt osobe, radna pozicija, email adresa i telefon kompanijskog korisnika.
 • Ako nas posetioci i korisnici kontaktiraju u nekim slučajevima sačuvaćemo zapis o toj korespondenciji.
 • Možemo prikupljati podatke o posetama korisnika našim internet stranicama uključujući (bez ograničenja) IP adresu, podatke o pretraživaču, vremenske oznake, lokacijske podatke, mrežne dnevnike i ostale komunikacijske podatke, te izvore kojima korisnici pristupaju. Pomoću ovih podataka olakšavamo korisnicima korišćenje naših sistema.

 

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA

Svrha i pravni osnov za obradu Vaših podataka zavise od vrste odnosa koji zasnivate sa rukovaocem i oni se obrađuju samo u obimu koji je nužan za ispunjenje svrhe u koju se prikupljaju.

Podatke o ličnosti rukovaoci obrađuju u sledeću svrhu:

Pristup korisničkom nalogu.

Prijava na oglas za posao u kompaniji koja radnu poziciju oglašava na poslovindex.com portalu.

Za pružanje odgovora na zahteve ili pitanja korisnika.

Obaveštavanja i pružanja dodatnih usluga za korisnike.

Slanje promotivnih i marketinških materijala.

Kontaktiranja kompanijskih korisnika radi ponude za saradnju.

Upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja.

Poštovanje zakona, budući da se može ukazati potreba da obrađujemo lične podatke korisnika da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom.

Rešavanja sporova i istraga neispravnog postupanja, budući da se može dogoditi da vršimo obradu ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka ili ako sumnjamo da je došlo do neispravnog postupanja koje zahteva dodatno ispitivanje.

Takođe, možemo koristiti podatke na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je ostvarivanje legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane (dozvoljavajući korisniku da pristupi Platformi za pružanje ponuđenih usluga).

 

KO IMA PRISTUP LIČNIM PODACIMA

Vaše lične podatke možemo dostavljati sledećim licima:

 • Kompanijama za čiji ste oglas za posao poslali prijavu, uz prethodno datu saglasnost za obradu ličnih podataka i to isključivo onih podataka navedenih u prijavi za posao.
 • U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.

 • Državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.
 • Posetioci sajta ukoliko ste prilikom registracije odabrali mogućnost da Vaš profil na poslovindex.com sajtu bude javno dostupan
 • Dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava.
 • Pružaocima usluga pravnog savetovanja Rukovaoca.

Podatke o ličnosti korisnika ne prodajemo, ne poklanjamo i ne iznajmljujemo.

Prilikom prijave za posao u kompaniji koja slobodno radno mesto oglašava na poslovindex.com portalu, dostavljeni korisnički podaci se uz prethodnu saglasnost korisnika šalju u vidu automatizovane korespodencije kompaniji oglašivaču. Rukovalac ne prenosi i ne obrađuje podatke korisnika u slučaju prijave za posao na internet strani kompanije na koju je korisnik preusmeren sa poslovindex.com portala.

Mi možemo preneti podatke o ličnosti u jurisdikcije koje ne obuhvataju mesto prebivališta korisnika, ali mi to radimo isključivo u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Kada prenosimo podatke o ličnosti u druge jurisdikcije, to radimo u skladu sa zahtevima važećeg zakona.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO LIČNE PODATKE

Rok čuvanja radi obrade Vaših podataka o ličnosti zavisi od svrhezbog koje su podaci prikupljeni i čuvaju se do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni.

Nezavisno od predviđenog perioda čuvanja podataka, isti može biti prekinut od momenta opoziva datog pristanka ili do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci trajno brišu, odnosno čine neprepoznatljivim.

Podatke koje nam Poslodavac ili Kandidat ostavi radi otvaranja korisničkog naloga čuvaju se do dekativacije ili brisanja istog.

U izuzetim prilikama, Vaše podatke o ličnosti možemo čuvati nakon isteka predviđenog perioda čuvanja/ispunjenja svrhe u koje je lični podatak obrađen, kao i nakon Vašeg povlačenja datog pristanka, a kada je to neophodno za ostvarivanje propisanih obaveza ili legitimnih interesa Poslovindex.com portala.

Svaki korisnik poslovindex.com portala ima mogućnost da u bilo kom trenutku zatraži brisanje svojih ličnih podataka u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – Regulation ((EU) 2016/679 – GDPR) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, što podrazumeva brisanje email adrese, lozinke i svih ostavljenih ličnih podataka korisnika na nivou baze podataka.U svakom trenutku iz opravdanih razloga, Rukovalac može obrisati lične podatke korisnika uz slanje obaveštenja korisniku u elektronskom formatu da su njegovi lični podaci izbrisani iz poslovindex.com baze podataka.

 

LEGITIMNI INTERES PORTALA POSLOVINDEX.COM

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa.

To radimo samo ukoliko Vaš interes ili osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • proučili i proverili tehničke probleme sa Portalom;
 • održavali Vaš korisnički nalog;
 • odgovorili na Vaše zahteve i moguće žalbe;
 • bolje razumeli naše korisnike – kroz Vaše ponašanje, interesovanja i sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge ili poboljšali postojeće.
 • zaštitili korisnike Portala i sam Portal od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Portala slažete se da određena lica zadužena za održavanje Portala mogu da vas kontaktiraju na osnovu Vaših kontakt podataka koje ste obezbedili u svrhu:

 • kako bi Vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom za posao
 • zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Portalom ili prijavom za posao
 • u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica.

Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Portala. U svrhu zaštite Portala, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite žalbu na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu podrska@poslovindex.com .

 

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde se čuvaju Vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti Vaših podataka u skladu sa važećom regulativom i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere mere koju pružaju potreban nivo bezbednosti Vaših podataka o ličnosti.

 

PRAVA LICA NA KOJE SE ODNOSE PODACI O LIČNOSTI

Poslovindex.com portal neguje poštenu i transparentu poslovnu politiku, naročito u delu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid Politike privatnosti).

Korisnik može tražiti pristup, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka koje nam je prethodno dostavio. Takođe, može uložiti prigovor ili žalbu na naše korišćenje ličnih podataka ili kada vršimo obradu ličnih podataka na osnovu saglasnosti, da povuče svoju saglasnost.

Pored toga, korisnik može zahtevati elektronski primerak svojih ličnih podataka za potrebe prenosa drugom društvu (prenosivost podataka).

Kao lice čije podatke je poslovindex.com prikupio i obrađuje, imate pravo na sledeće:

 • Pravo na pristup
  • korisnici imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo i da saznaju detalje o tome koje podatke prikupljamo i za koju svrhu koristimo, kao i druge informacije predviđene Zakonom.
 • Pravo na ispravku ili dopunu podataka
  • Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.

Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

 • Pravo na brisanje podataka
  • Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa Zakonom. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu koji je u konkretnom slučaju rukovalac obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje.

Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

Napomena: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.

 • Pravo na ograničavanje obrade
  • Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
 • Pravo na prigovor/žalbu
  • Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
 • Druga mogućnost koju korisnici imaju je pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  • Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381/011 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
 • Pravo na prenosivost podataka
  • u nekim slučajevima, korisnici imaju pravo da traže da izvršimo prenos ličnih podataka koji su nam dostavljeni. Podaci se mogu dostaviti samim korisnicima ili trećem licu po zahtevu korisnika.
 • Povlačenje saglasnosti
  • može se dogoditi da u određenim slučajevima od korisnika tražimo saglasnost za obradu ličnih podataka. U tom slučaju, korisnici imaju pravo da u bilo kom trenutku povuku svoju saglasnost.

Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteve na email adresu: podrska@poslovindex.com.

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev, a taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje.

Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini.

Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka.

Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu, kao i sva ostala pitanja nedoumice: podrska@poslovindex.com.