USLOVI KORIŠĆENJA

OPŠTE ODREDBE

Datum poslednje izmene: 30.06.2020.

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Poslovi index portala. Portal se nalazi na internet adresi https://www.poslovindex.com (u daljem tekstu: Portal).

Korišćenjem portala www.poslovindex.com (u nastavku teksta ugovora skraćeno: poslovindex) i svih njegovih delova teksta, automatski prihvatate sve trenutne uslove korišćenja portala.

Korišćenjem portala poslovindex.com bezuslovno se slažete sa svim ispod i iznad navedenim stavkama.

Ukoliko se ne slažete sa dosadašnjim delom, molimo Vas da ne koristite portal poslovindex.com.

Pristup portalu poslovindex.com i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta, pola ili rase.

Pod posetiocima, korisnicima portala podrazumevaju se fizička i pravna lica.

Korisnici portala odnosno posetioci su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja i smatra se da su u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim uslovima korišćenja i da ih razumeju u potpunosti. Poslovindex kao vlasnik portala zadržava pravo izmene ili dopune uslova korišćenja, jednostrano bez prethodnog obaveštenja i nije odgovoran za nastale posledice koje se mogu pojaviti kao posledica promena.

Kandidatima se smatraju nezaposlena fizička lica ili fizička lica koja su u radnom odnosu odnosno zaposlena lica koja žele da promene odnosno pronađu novo ili dodatno zaposlenje.

Korišćenje portala poslovindex.com je besplatno, a ukoliko se u narednom periodu bude vršila naplata paketa za pojedine delove sajta ili usluge reklamiranja, korisnici će biti obavešteni o cenama usluga i načinima plaćanja.

Portal ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa sajta, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

OPIS PORTALA I USLUGE

Portal www.poslovindex.com obavlja ulogu u  povezivanju i umrežavanju poslodavaca (u nastavku teksta: Poslodavci) i kandidata, odnosno lica koja traže posao (u nastavku teksta: kandidati). Portal pruža mogućnost postavljanja oglasa za posao i omogućava korisnicima da ostave ocenu/utisak za saradnju sa prethodnim poslodavcima, u cilju podizanja transparentnosti saradnje između kandidata i poslodavaca.

Korisnici imaju mogućnost da postavljaju ocene od 1 do 5 zvezdica.

Portal zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Tekstovi, komentari i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Portala (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje Portala u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga i kršenjem Uslova korišćenja.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Portala putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti administratore Portala ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Portal sadrži linkove ka drugim internet stranicama, pri čemu portal ne odgovara za sadržaj internet stranica trećih strana i ne garantuje i ne preuzima odgovornost za eventualan štetan ili ilegalan sadržaj. Portal prenosi elektronske poruke koje su mu predate i kreirane od strane korisnika portala, ali ni na koji način ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja njihov sadržaj, niti vrši odabir primaoca prenosa.

Portal ne garantuje za tačnost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju treća lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je preuzet.

SADRŽAJ OGLASA ZA POSAO

Portal poslovindex.com je prenosilac oglasne poruke i pruža usluge oglašavanja putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Portala dužno je da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za svu tačnosti i ispravnost, kao i validnost sadržaja, odgovornost snosi isključivo lice koje je postavilo oglas. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je postavilo oglas. Portal zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Portala postavlja.

Portal zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbije, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Portal će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasa. Portal može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo kog oglasa kojim se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj postavilo.

Portal prenosom oglasa ne vrši posredovanje u zapošljavanju. Zaključenje ugovora kojim stupa u radni odnos je u nadležnosti lica koje takav pravni posao preduzimaju. Takođe, prenosom oglasnih poruka Portal ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o radu koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

Zabranjene aktivnosti

Portal ima pravo da nadgleda i prati sve korisničke aktivnosti na sajtu. Ukoliko primeti bilo kakvu nedozvoljenu aktivnost ili kršenje ovih Uslova korišćenja, može preduzeti sve tehničke ili pravne radnje koje smatra odgovarajućim.

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglasna poruka treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža, odnosno podaci o potrebama poslodavaca ili Oglašivača za radnom snagom, sa nazivom radnog mesta, opisom poslova i uslova koje Poslodavac zahteva za obavljanje traženog posla.

U oglasima za posao nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.

Zabranjeno je oglašavanje: Pornografije, Opojnih droga, Oružja (osim sportskog i trofejnog), Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, Alkoholnih pića (osim vina i piva), metoda tradicionalne i alternativne medicine, Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje, Piratskih kopija proizvoda.

Zabranjeno je oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Zabranjeno je oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke.

Zabranjeno je obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja, obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača.

Zabranjeno je prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu.

Zabranjeno je oglašavanje oglasne poruka koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.

Oglasna poruka koja nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju neće biti objavljena na internet domenu poslovindex.com ili u slučaju objave ovakve oglasne poruke Portal zadržava pravo da istu odmah ukloni sa svojih internet domena. Isto važi i u slučaju dostavljanja nepotpune oglasne deklaracije, kada je ista neophodna.

AUTORSKA PRAVA

Portal ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na internet stranici poslovindex.com, kao i na svim pojedinim delovima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala ili Portala u celini bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Portala kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Portala i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Korisnik je saglasan da postavljanjem sadržaja na Portalu on postaje vidljiv i dostupan posetiocima i drugim korisnicima u skladu sa ovim Uslovima korišćenja

Korisnik samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je postavio na Portal.

OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Portal poslovindex.com odriče se odgovornosti za sadržaj postavljenih oglasa, kao i za sav sadržaj koji postavljaju korisnici portala. Sva odgovornost za sadržinu oglasa shodno važećim zakonskim propisima isključivo je na licu koje je sadržaj postavilo.

Portal poslovindex.com će uložiti razumne napore da spreči zloupotrebu sajta na gore naveden način, ali nikako ne može preuzeti odgovornost.

Portal poslovindex.com ne može odgovarati za postupanje kandidata pre, za vreme i nakon intervjua, kao i za poštovanje procedure opisane u oglasu. Portal poslovindex.com ni na jedan način ne može uticati na proces selekcije kandidata kod poslodavca.

Portal poslovindex.com ne može odgovarati za postupanje Vas kao Poslodavca prilikom kontaktiranja za posao.

Kao poslodavac imate mogućnost da pretražite bazu podataka, te da kontaktirate kandidata shodno njegovim kvalifikacijama. Ukoliko kršite ovo pravo kontaktirajući kandidata u marketinške svrhe ili neprimerene poslove, odnosno za nezakonite i nemoralne aktivnosti, odgovornost za ovakve postupke isključivo je na Vama kao poslodavcu.

Portal poslovindex.com ne prihvata odgovornost za neovlašćeni pristup Vašem nalogu od strane trećih lica. Svako istupanje trećih lica pod Vašim korisničkim parametrima smatra se Vašim istupanjem, stoga ste dužni da čuvate u tajnosti lozinku koju ste dobili za pristup našim uslugama.

Portal poslovindex.com odriče odgovornost za nepravilan rad portala izazvan performansama računara korisnika, kvalitet internet konekcije, korišćenjem masovnih e-mail servera i ostalih okolnosti koje su van dometa portala poslovindex.com

Linkovi ka drugim internet stranicama: Portal klikdoposla objavljuje linkove ka drugim stranicama u dobroj nameri i ne odgovara za eventualnu štetu  i tekst na tim stranicama.

ZAVRŠNE ODREDBE

Portal poslovindex.com ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni Opšte uslove poslovanja i korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na svom internet domenu. Smatra se da Korisnik prihvata izmene i dopune Opštih uslova ukoliko u roku od 8 dana od dana isticanja na internet domenu poslovindex.com u pismenoj formi ne obavesti Portal da iste ne prihvata. U slučaju ne prihvatanja Korisnika tako izmenjenih i dopunjenih Opštih uslova, smatraće se da mu je prestao status Korisnika, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te da se odnos prekida po prestanku važenja prethodnih Opštih uslova.

Na sve što nije regulisano ovim Opštim uslovima primenjuju se pozitivno-pravni propisi Republike Srbije.

Korisnik i Portal poslovindex.com se obavezuju da ćeeventualno nastali spor nastojati da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, ugovaraju mesnu nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Opšti uslovi poslovanja i korišćenja Portala počinju da se primenjuju danom donošenja.